Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa www.biblioteka.police.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne; zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Biblioteki w Policach
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości; zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • na stronie nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową; zostały opublikowane przed 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Juchnowicz.
 • E-mail: promocja@biblioteka.police.pl
 • Telefon: 913175776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: www.rpo.gov.pl
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Biblioteki w Policach: budynek główny ul. Wojska Polskiego 15, Filia Nova ul. Bankowa 5b/U9, Filia Naukowa ul. Barnima 26 nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny Biblioteki, ul. Wojska Polskiego 15

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku z barierami poziomymi (progi, schody) i pionowymi (brak windy).

Udogodnienia: - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Filia Nova, ul. Bankowa 5b/U9

Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

Udogodnienia: - toaleta dla osób niepełnosprawnych; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Katalog Biblioteki - logo witryny

Biuletyn Informacji Publicznej - logo witryny

logo witryny facebook

logo witryny - kronika Polic

Odnośnik do strony internetowej www.police.pl

Odnośnik do bloga historycznego Jana Matury

Odnośnik do witryny legimi

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny